Aktivity

Rozhodujúcim faktorom v informačnej spoločnosti je stupeň dosiahnutej počítačovej gramotnosti širokej občianskej verejnosti. Partnerská spolupráca v rámci aktivít projektu je založená na šíení informácií a zabezpečením vzdelávania, čím sa umožní miestnym, regionálnym organizáciám, podnikateľom a samosprávam spoznať a efektívne využívať svoje možnosti a dohnať prípadné zaostávanie v oblasti regionálneho rozvoja.

Neziskové organizácie, občianske združenia, samospráva, zástupcovia podnikateľského sektora i miestne osobnosti si uvedomili potrebu inštitucionálneho partnerstva pre spoluprácu v oblasti pozdvihnutia regiónu vytvorením koordinačného bodu, ktorý by sa aktívne a dlhodobo angažoval v rôznych oblastiach života regiónu, zastupoval a obhajoval oprávnené záujmy nielen svojich členov, ale i všeobecné záujmy občanov a návštevníkov mesta a regiónu. Nositeľom partnerstva sa stane už existujúci subjekt, n.o. ProPolis. Do partnerstva budú vstupovať spolupracujúce subjekty na báze dobrovoľnosti, s vôľou spolupracovať,  schopnosťou dohodnúť sa a rozhodovať o spôsobe riešenia problémov projektu rovnocenne s dominatnými partnermi bez ohľadu na ich význam, vklad alebo veľkosť. Dôvodom pre vznik partnerstva je spoločné riešenie niektorých problémov v regióne - životné prostredie, cestovný ruch, služby, vzdelávanie a iné. Na základe skúseností a analýz žiadateľ i partneri projektu dospeli k názoru, že nie je nevyhnutné, aby si mikroregión založil samostatnú informačnú kanceláriu alebo komunikačné informačné centrum, pretože túto funkciu môže spĺňať Piešťanské informačné centrum ako spoločná aktivita, ktorá vznikla spoluprácou partnerov projektu.

Aktivity projektu:

1. Poradenstvo a vzdelávanie formou semináru, workshopu, kurzu a prednášok

  podľa potrieb a požiadaviek partnerov a zákazníkov. Poradenské a vzdelávacie aktivity sa budú realizovať so špičkovými odborníkmi, ktorí sa danou problematikou zaoberajú a majú dlhoročné skúsenosti (partnerská spolupráca žiadateľ, MsÚ, MsK, ICM Piešťany n.o., PIC, ZSS, vzdelávacie inštitúcie).
  1. Organizácia semináru o partnerstve: Princípy a rozvoj partnerstva seminár, ktorý poskytne účastníkom získať vedomosti týkajúce sa partnerstva v regionálnom rozvoji, zmapuje sučasný stav, poskytne informácie o možnosti využívania Štrukturálnych fondov po vstupe SR do EÚ a iné (partnerská spolupráca žiadateľa, MsÚ, MsK a iných).
  2. Organizácia semináru pre cieľovú skupinu projektu (MVO, samosprávu, malých a stredných podnikateľov, bežných spotrebiteľov a úžívateľov a iné) na podporu rozvoja zručností a základných vedomostí v oblasti informačných technológií, podnikateľské minimum, pracovník v službe a v obchode, podnikanie v CR a iné . Navrhované okruhy semináru budú upresnené podľa prieskumu trhu a potrieb jednotlivých komunitných skupín.

  Úloha partnerov:
  PIC - organizačné a materiálne zabezpečenie seminára a prieskumu trhu
  Mestská knižnica v Piešťanoch - priestorové a organizačné zabezpečenie

  Organizačná forma vzdelávacej aktivity:
  seminár, zameraný na aktuálne otázky, vývojové trendy

  Cieľová skupina:
  podnikatelia, zamestnanci v službách, CR z oblasti Piešťan a okolia, pracovníci samosprávy, štátnej správy v počte 40 osôb

  Vybrané otázky v oblasti informačných technológií
  workshop - Príprava ľudských zdrojov na podmienky využitia informačných technológií v období integračných procesov Slovenska do EÚ

  Navrhované témy:
  možnosti pripojenia na internet, využívanie e-služieb, zavádzanie nových technológií a nových služieb, e-goverment, www stránky, možnosti využitia pre komunitné skupiny

  Úloha partnerov:
  PIC - organizácia kurzu a zabezpečenie účastníkov
  Mestská knižnica Piešťany - triedenie, spracovanie, vyhodnotenie informácii, priestorové a materiálové zabezpečenie

  Prednášky:

  • Spotrebiteľská výchova pre občanov i podnikateľov
  • Podnikanie a legislatívne normy
  • Cezhraničné turistické informácie

2. Vydavateľské aktivity

3.Tvorba a dopĺňanie databáz

  Základom realizácie informačnej siete v aktivite projektu tvorba a dopĺňanie databáz je vybudovanie informačnej brány mesta (regiónu), ktorá by obyvateľom, ale i návštevníkom umožňovala cez jednotné prostredie prístup k informáciám z rôznych odborov - kultúra, šport, firmy, služby, regionálne osobnosti, pamiatky, zaujímavosti, doprava, cestovný ruch.

  Zriadenie centrálnej regionálnej databázy (MsK):

  • tlačených
  • zvukových
  • obrazových materiálov (noviny, časopisy, CD, audio, video, prospekty, mapy, publikácie zo všetkých obcí a miest regiónu)

4.Poskytovanie rešeršných služieb

  Aktívne poskytovanie informácií partnerom v oblasti: dane, právo, účtovníctvo a iných, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú ich činnosti a aktivít:
  1. aktuálne zasielanie oznámení a informácií o právnych, daňových, účtovných zmenách dotýkajúcich sa hlavných oblastí činnosti
  2. aktuálne zasielanie textov rôznych oznámení, nariadení
  3. zasielanie právnych, účtovných a daňových článkov, materiálov a pod., ktoré boli uverejnené v dennej tlači, v odbornej literatúre, ktoré sa priamo dotýkajú oblasti záujmu i aktivít
  4. zasielanie aktuálnych vyjadrení kompetentných orgánov k problémovým skutočnostiam dotýkajúcim sa činnosti partnerov vrátane praktických informácií

   Informácie budú slúžiť ako prostriedok rozvoja participácie všetkých zainteresovaných a projektom sa vytvorí platforma pre poskytovanie informácii vytvorením, rozvojom a využívaním regionálnych a informačných portálov - www.piestany.sk, www.kniznica.sk, www.pic.piestany.sk, www.icm.sk, www.zipcem.sk, www.eurodesk.sk, www.obcan.sk, www.isnet.sk/zss a iné