Naše mesto očami mladých

Súčasťou projektu Naše Piešťany, ktorý organizovala nezisková organizácia Pro Polis, Mesto Piešťany a Mestská knižnica v Piešťanoch v rámci grantového projektu Nadácie mládeže Slovenska, bol aj prieskum realizovaný medzi mladými ľuďmi žijúcimi na území mesta Piešťany. Jeho hlavným cieľom bolo prostredníctvom niekoľkých anketových otázok zistiť, aké sú charakteristické črty dnešných mladých ľudí, akým spôsobom trávia voľný čas , čo ich zaujíma, čo si myslia, aké hodnoty vyznávajú, ako pristupujú k veciam verejným. Prieskum sa uskutočnil na školách na území mesta, v priestoroch mestskej knižnice, oslovené boli aj neziskové organizácie, združenia, jednotlivci a pod.  

Z celkového počtu 572 respondentov vo veku 14 – 26 rokov  bolo 61,3% mužského pohlavia, 69,2% tvorili mladí ľudia vo veku 14 – 18 rokov.

Oproti minulosti majú dnešní mladí ľudia neporovnateľne širšie možnosti trávenia voľného času. S týmto faktom súvisí aj pestré zastúpenie aktivít, ktoré vo svojich odpovediach uviedli. Z dotazníka vyplynulo, že medzi nimi víťazí počítač(39%), hudba(37%), a rôzne druhy športu, podstatne menšie percento (6%) uviedlo ako svoju záľubu literatúru.

Pri otázke, „Aké priestory sú pre vami uprednostnené aktivity najvhodnejšie?“, vybrala väčšina opýtaných (63,5%) možnosť „polyfunkčné“, t.j. viacúčelové, kde jeden priestor môžu zadarmo používať viacerí.

Svoj voľný čas trávia mladí ľudia najčastejšie v spoločnosti svojich rovesníkov. Svoju príslušnosť k skupine zdôvodňuje 55% z nich možnosťou „zažiť spolu srandu“, pre 46% je dôležité dobre spolu vychádzať, 23% spája rovnaké bydlisko, škola, práca či obľúbený podnik, 20% uvádza príbuzný životný štýl, menej ako 10% rovnaké hodnoty, komunikáciu cez internet , prípadne členstvo v rovnakej organizácii.

Zaujímavým zistením bol fakt, že za najdôveryhodnejšie osoby považuje 62,8% respondentov  rodičov, 52,1% priateľov, 50% mladých dôveruje len samému sebe. Menej ako 2% má dôveru k médiám, politikom či reklame.

Jedným z hlavných cieľov projektu bolo, aby sa mladí ľudia začali viac zaoberať životom a problémami v meste. Na základe výsledkov ankety by sa chceli pri presadzovaní svojich záujmov angažovali predovšetkým v práci(36%), na škole( 33%), v mimovládnej organizácii, združení, klube(21,9%). Menšie percento by vyvíjalo aktivitu v rámci bydliska, v samoorganizovanej skupine, politickej strane, mládežníckych organizáciách/centrách voľného času, v cirkvi alebo v odboroch.