Naše Piešťany

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v rámci programu Podpora a rozvoj participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2005, podporilo projekt neziskovej organizácie ProPolis Naše Piešťany. Partnermi v tomto projekte sú Mesto Piešťany a Mestská knižnica Piešťany.
Projekt nadväzuje na učebné osnovy pre stredné školy v učebnom predmete Občianska náuka a jeho cieľom je rozšíriť poznatky mladých ľudí o samospráve, o možnostiach participácie pri správe a rozvoji mesta a aktívna účasť mladých ľudí v procese implementácie vybraných opatrení jednotlivých priorít Stratégie rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V.

Projekt je pokračovaním iniciatívy uskutočnenej v rámci projektu Piešťanské fórum (Komunikácia miestnej a regionálnej samosprávy s verejnosťou) a vzdelávacie aktivity projektu Podpory vzniku a pôsobenia siete dlhodobej partnerskej spolupráce na povznesenie regiónu a miestnej komunity prostredníctvom informačnej siete.

Realizácia projektu:  September - December 2005

Miesto realizácie projektu: Mestská knižnica, Školská 19, 921 01 Piešťany

Poskytovateľ dotácie na rok 2005: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Účel: Podpora a rozvoj participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2005

Ciele projektu:
- rozšíriť poznatky mladých ľudí o samospráve a o možnostiach participácie pri správe a rozvoji mesta
- zapojiť mladých ľudí do komunitného života a do procesu implementácie vybraných opatrení jednotlivých priorít Stratégie rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany n/V.

Aktivity projektu:
Teoreticko - praktická časť
Prednášky s diskusiou pre čo najširšie spektrum mladých na témy týkajúce sa participácie mladých na rozvoji a živote mesta Piešťany:

Praktická časť
Vtiahnutie mladých občanov mesta do procesu rozvoja a riadenia mesta. Na základe prieskumu bude vytipovaná skupina mladých ľudí (cca 30), ktorí sa aktívne zúčastnia procesu v rôznych polohách : prípravy, pripomienkovania, implementácie konkrétneho projektu (opatrenia) spoločne vybraného zo Stratégie rozvoja mesta mladými ľuďmi.

Osoba zodpovedná za projekt:
Ing. Viktor Nižňanský, PhD.,
033 / 76 25 204, niznansky(at)kios.sk

Organizačné zabezpečenie projektu:Ing. Margita Galova033 / 77 22 390, 0905 845 374,  galova(at)kniznica.sk