Prírodné lesy alebo Čo sa stalo v Tatrách

Hlavný organizátor: Občianske združenie TATRY
Termín konania: 14.12.2005 (streda), 13.15 hod.
Miesto konania: Mestská knižnica Piešťany, Školská 19

Cieľová skupina: 
- pedagógovia zo základných a stredných škôl
- vedúci  záujmových krúžkov a dobrovoľníckych skupín
- aktívni žiaci zo základných a stredných škôl, aktivisti MVO a pod.

Obsah seminára:
Základné okruhy tém: prírodné lesy, les a prírodné katastrofy, prečo stromy zomierajú, mŕtve stromy  - živý les, recyklácia mŕtveho dreva,  funkcie mŕtveho dreva v lese, kolobeh látok v lese, smrek a podkôrny hmyz, vývojový cyklus lesa, vývojový cyklus a biodiverzita, les a zrážky, les a sucho, prales - štádium dorastania, optima a rozpadu, pralesy na Slovensku, súkromné rezervácie - riešenie devastácie lesov, mimovládny výbor Naše Tatry, vydavateľstvo ABIES, Modelové územie NATURA 2000 - NPR Dobročský prales, nelesná drevinová vegetácia, atď.  

Účastník získal:
- Základné informácie o lese, jeho vývoji, úlohe mŕtveho dreva v ňom, riešeniach podobných udalostí v zahraničí, aktivitách na záchranu prirodzených lesov a pod.  
- CD - ROM s touto prezentáciou, materiálmi o lesoch,  materiálmi OZ TATRY a  iných MVO. Tento produkt môžete nekomerčne využívať vo výchovno - vzdelávacom procese na škole
- Všetci účastníci na každom seminári budú zaradení do zlosovania o 3 publikácie pre základné a stredné školy "Svet lesov"

Lektor: Mgr. Rudolf PADO

obrázok  obrázok