Informačná výchova ako nástroj prevencie a riešenia problémov životného

Projekt vzdelávacích aktivít v oblasti ekológie a environmentalistiky, finančne podporený Mestom Piešťany.

Súčasťou projektu sú:
- prednášky na tému Globalizácia a Trvalo udržateľný rozvoj
- edičná činnosť - zostavenie a vydanie informačných materiálov

Ciele projektu:
- prehĺbiť vedomosti mládeže a verejnosti o stave a rizikách životného prostredia na Zemi a o okolnostiach budúceho vývoja
- upozorniť poslucháčov na mieru vlastnej zodpovednosti za budúci vývoj na Zemi i v našom bezprostrednom okolí


Odborný garant projektu:
Ing. Viliam Vavro

Miesto a dátum realizácie projektu:
Mestská knižnica, Školská 19, 921 01 Piešťany
máj - november 2005