Zakladateľská zmluva organizácie ProPolis

Všeobecné informácie:

 • Názov: ProPolis n.o.
 • Sídlo: Hlboká 16, 921 01 Piešťany
 • Doba pôsobenia : na dobu neurčitú, neobmedzená
 • Účel založenia: poskytovanie nižšie uvedených a všeobecne prospešných služieb v zmysle z.213/1997 §2, ods. 3:
  • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
  • tvorba a ochrana životného prostredia.

V rámci týchto oblasti sa n.o. bude zameriavať na nasledovné aktivity:

 • chrániť a presadzovať záujmy obyvateľov mesta pri príprave a realizácii takých aktivít v regióne mesta, ktoré majú vplyv na životné prostredie a kvalitu života
 • prezentovať a obhajovať návrhy a stanoviská obyvateľov u orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy
 • presadzovanie zásad a podpora trvalo udržateľného rozvoja
 • organizovať akcie a aktivity pre rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt regiónu
 • tvorba, ochrana a skvalitňovanie životného prostredia
 • spolupracovať s ďalšími, záujmovo príbuznými organizáciami a združeniami
 • spolupracovať so zahraničnými subjektami v záujme vytvorenia lepších podmienok pre dosahovanie svojich zámerov
 • organizovať vzdelávacie podujatia (semináre, prednášky, konferencie) v oblasti svojho záujmu
 • angažovať sa na úseku prehlbovania občianskej demokracie
 • uchádzať sa o tuzemské i zahraničné granty v oblasti činnosti n.o.
 • z vlastných zdrojov poskytovať granty uchádzačom a spolupracujúcim organizáciám tretieho sektora
 • Podmienky poskytovania služieb pre všetkých občanov:
  • vypracovávať projekty v oblasti záujmu - predmetu činnosti n.o.
  • schválené projekty realizovať v spolupráci s odbornou i laickou verejnosťou
  • poskytovať poradenské a konzultačné služby pre občanov
  • zúčastňovať sa aktivít orgánov samosprávy a štátnej správy, ktoré sa týkajú oblasti záujmu n.o.
  • propagovať myšlienky v oblasti záujmu
  • zapájať sa a organizovať verejné diskusie
  • informovať občanov o aktuálnych problémoch i aktivitách a akciách v oblasti záujmu
  • finančne i hmotne podporovať z vlastných zdrojov aktivity občanov v oblasti záujmu
  • sprostredkovávať pre občanov účasť na vzdelávacích podujatiach tretieho sektora
  • zapájať sa do národných i medzinárodných programov s programami občianskej spoločnosti i životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja
  • poskytovať administratívne služby občanom v oblasti záujmu n.o.
  • organizovať verejné konkurzy a súťaže v oblastiach svojho záujmu
  • hospodáriť z príjmov z vlastnej činnosti, z príjmov z podnikateľskej činnosti, z pôžičiek, úverov a úrokov, z darov fyzických i právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia a z dotácií od štátnych alebo samosprávnych orgánov

 

Zakladatelia a ich vklady:

 • 1. Viktor Nižňanský, Nám. SNP 7, 921 01 Piešťany................ 1500,- Sk
 • 2. Viliam Vavro, E.F.Scherera 8, 921 01 Piešťany................ 1500,- Sk
 • Za správcu zakladateľských vkladov bol určený p. Viliam Vavro
 • Štatút tvorí samostatnú prílohu tejto zakladateľskej zmluvy

V Piešťanoch, 15.4.2000