Štatút organizácie ProPolis

I. Názov a sídlo

Názov: ProPolis n.o.
Sídlo: Hlboká 16, 921 01 Piešťany

II. Účel založenia

Účelom založenia n.o. je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v nasledovných oblastiach:

 • chrániť a presadzovať záujmy obyvateľov mesta pri príprave a realizácii takých aktivít v regióne mesta, ktoré majú vplyv na životné prostredie a kvalitu života
 • prezentovať a obhajovať návrhy a stanoviská obyvateľov u orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy
 • presadzovanie zásad a podpora trvalo udržateľného rozvoja
 • organizovať akcie a aktivity pre rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt regiónu
 • tvorba, ochrana a skvalitňovanie životného prostredia
 • spolupracovať s ďalšími, záujmovo príbuznými organizáciami a združeniami
 • spolupracovať so zahraničnými subjektami v záujme vytvorenia lepších
 • podmienok pre dosahovanie svojich zámerov
 • poskytovanie grantov pre záujmové združenia (tretí sektor)
 • organizovať vzdelávacie podujatia ( semináre, prednášky, konferencie ) v oblasti svojho záujmu
 • angažovať sa na úseku prehlbovania občianskej demokracie

III. Orgány

Orgánmi neziskovej organizácie ProPolis sú:

 • Správna rada
 • Riaditeľ
 • Dozorná rada

1.   Správna rada ( SR ) je najvyšším orgánom n.o.. Skladá sa z 3 členov. Prvých členov vymenúvajú zakladatelia. Členovia správnej rady sú volení na obdobie 5 rokov. V ďalšom období volí SR svojich členov podľa návrhu zakladateľov. Správna rada volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu, rozhoduje o okruhu aktivít i o jednotlivých aktivitách n.o., o rozpočte n.o., volí a odvoláva dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov riaditeľa n.o. a vymedzuje a upravuje jeho právomoci, schvaľuje jeho návrhy v personálnej i organizačnej oblasti, rozhoduje o zmenách v štatúte, schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu, rozhoduje o zrušení, splynutí alebo rozdelení n.o., podáva návrhy na zmeny v registri, schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku n.o.. Správna rada sa schádza sa minimálne 2 razy za rok, rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, rozhoduje o vzniku, počte a druhu orgánov n.o. a ich zložení a úlohách. Zasadnutie správnej rady vedie predseda a zvoláva ho na návrh jej členov, alebo na návrh dozornej rady, alebo riaditeľa. Členstvo v správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen má právo na úhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone svojej funkcie, podľa platných predpisov.
Členstvo v správnej rade zaniká :

 • uplynutím funkčného obdobia
 • odstúpením
 • odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona č. 213/1997 Zb., alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 20 uvedeného zákona
 • smrťou člena

2.   Riaditeľ je štatutárny orgán, riadi činnosť n.o. v súlade s jeho právomocami, zúčastňuje sa na zasadnutí správnej rady s hlasom poradným, koná v mene n.o.. Rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú v právomoci dozornej alebo správnej rady, alebo ich rozhodovanie je upravené zakladateľskou zmluvou alebo zákonom č. 213/1997 Zb.. Okrem iného predkladá správnej rade návrh rozpočtu n.o. a to najneskôr do 30. Novembra predchádzajúceho roku. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada. Riaditeľ nesmie byť súčasne členom správnej alebo dozornej rady. Riaditeľ je za svoju prácu odmeňovaný n.o. podľa jej ekonomických možností a zákonom stanovených pravidiel. Na zvolenie, alebo odvolanie riaditeľa je potrebný dvojtretinový súhlas všetkých členov správnej rady. Dozorná rada je kontrolný orgán n.o., ktorí dohliada na jej činnosť.

3.   Dozorná rada preskúmavá účtovníctvo, hlavne ročnú účtovnú uzávierku n.o., predkladá správnej rade svoje správy, kontroluje činnosť riaditeľa i správnej rady i ostatných orgánov n.o. po právnej stránke a v súvislosti so štatútom n.o., upozorňuje ich na ich nedostatky, podáva návrhy na ich odstránenie, môže zvolať mimoriadne zasadnutie správnej rady, zástupca má právo s hlasom poradným zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady. Počet členov dozornej rady je 3, volebné obdobie je 5 rokov. Dozorná rada volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada. Členstvo v správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen má právo na úhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone svojej funkcie, podľa platných predpisov.

IV. Zápisnice

Zo schôdzí orgánov n.o. sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa musia archivovať minimálne v nasledujúcich piatich celých kalendárnych rokoch.

V. Hospodárenie

ProPolis n.o. zabezpečuje svoju činnosť zo svojich príjmov, hospodári s vlastným majetkom v súlade so všeobecne platnými predpismi.

 Majetok n.o. tvoria:

 • Vklady zakladateľov
 • Príjmy z vlastnej činnosti
 • Príjmy z podnikateľskej činnosti
 • Pôžičky, úvery a úroky
 • Dary fyzických i právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia
 • Dotácie od štátnych alebo samosprávnych orgánov

 ProPolis n.o. môže vyvíjať svoje podnikateľské aktivity iba za podmienky, že tým nebude ohrozený účel a aktivity, pre ktoré bola založená a výnos z takýchto aktivít môže byť použitý iba na rozvoj a podporu aktivít n.o., nie na jej správu..

ProPolis hospodári podľa zásad hospodárenia stanovených v zákone č. 213/1997 Zb., pričom na správu n.o. môže použiť maximálne 4 % zo svojich príjmov.

 ProPolis n.o. hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa schvaľuje na obdobie kalendárneho roka. Návrh rozpočtu predkladá riaditeľ a najneskôr do 31.3. príslušného kalendárneho roka ho musí schváliť správna rada.

ProPolis n.o. vedie účtovníctvo podľa zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, pričom sa osobitne vedú výnosy a náklady súvisiace s podnikateľskou činnosťou n.o.. Ročná účtovná uzávierka musí byť overená audítorom iba prípadoch stanovených zákonom. Výročná správa bude vždy zverejnená na internetovej adrese www.propolis.sk a v sídle n.o. a to vždy najneskôr od 15. apríla nasledujúceho roka.

VI. Zrušenie a zánik

ProPolis n.o. sa zrušuje:

 • Rozhodnutím správnej rady
 • Rozhodnutím súdu
 • Vyhlásením konkurzu, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

ProPolis n.o. zaniká dňom výmazu z registra. Zániku prechádza zrušenie likvidáciu alebo bez likvidácie. Prípadný likvidačný zostatok sa podľa rozhodnutia správnej rady prevedie na inú neziskovú organizáciu, alebo nadáciu.

 V Piešťanoch, 15.4.2000