Workshopy, školenia, semináre, ankety

Získanie nenávratného finančného príspevku z grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja na projekt Projekt podpory vzniku a pôsobenia siete dlhodobej partnerskej spolupráce na povznesenie regiónu a miestnej komunity prostredníctvom informačnej siete.

V rámci projektu sa uskutočnilo

 • anketa o cestovnom ruchu pre domácich a zahraničných návštevníkov Piešťan
  vyhodnotenie ankety (DOC)

 • spotrebiteľská anketa
 • Spotrebiteľská výchova pre občanov i podnikateľov - Prednáška
 • Princípy a rozvoj partnerstva v oblasti regionálneho rozvoja - Seminár
 • Rozvíjanie sociálnych zručností – Seminár
 • Orientácia na ceste za prácou - Workshop
 • Vybrané otázky v oblasti informačných technológií - Workshop
 • Podnikanie a legislatívne normy - Prednáška

Spotrebiteľská výchova pre občanov i podnikateľov - Prednáška

Termín konania: 18.10.2004 o 10.00 h
Miesto konania: Mestská knižnica v Piešťanoch
Prednášali: Ing.Lýdia Ondrejková a Ing.Miroslav Tulák
Partneri podujatia: Združenie slovenských spotrebiteľov - pobočka Piešťany, Mestská knižnica Piešťany

Princípy a rozvoj partnerstva v oblasti regionálneho rozvoja - Seminár

Termín konania: 27.10.2004
Miesto konania: Mestská knižnica v Piešťanoch

Program semináru:

 1. Partnerstvo a spolupráca subjektov územnej samosprávy na regionálnom rozvoji
  Mgr.Peter Dorocák, Pilotná škola PHARE - Stredná záhradnícka škola, Odbor Vidiecky cestovný ruch, odborný garant
 2. Skúsenosti samosprávy v oblasti partnerstva 
   Stratégia rozvoja mesta Piešťany a  obcí  Banka a Moravany n/V do roku 2020
   Ing. Viktor Nižňanský, splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy, zástupca ProPolis n.o.
 3. Možnosti získania podpory zo štrukturálnych fondov EÚ na Slovensku v období rokov 2004 – 2006 
  Mgr. Danica Hullová, Centrum vzdelávania neziskových organizácií, riaditeľka
 4. Skúsenosti Mesta Piešťany s implementáciou projektov založených na partnerskej  spolupráci
  Ing. Eva Pobjecká, viceprimátorka mesta Piešťany
 5. Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov PHARE 2001 - Podnikanie v cestovnom ruchu - Skúsenosti firmy IVAKS s.r.o. s implementáciou projektu zameraného na profesnú prípravu nezamestnaných v oblasti služieb, obchodu a cestovného ruchu. Ing.Miroslav Babík, IVAKS s.r.o., riaditeľ

Rozvíjanie sociálnych zručností – Seminár

Termín konania: 25.11.2004
Miesto konania: Mestská knižnica v Piešťanoch
Cieľ: Získanie nových schopností a vedomostí v oblasti sociálnych zručností.

Program semináru:   Navrhované okruhy semináru boli upresnené na základe komunikácie s partnermi, na základe prieskumu trhu a potrieb jednotlivých komunitných skupín

 1. Moja životná cesta 
 2. Spôsoby riešenia konfliktov
 3. Základy psychosociálneho tréningu
 4. Spôsoby a možnosti zvládnutia stresu
 5. Tréning asertivity
 6. Psychológia starnutia

Cieľová skupina: seniori,  znevýhodnení na trhu práce a dlhodobo nezamestnaní, ženy na 
materskej, zdravotne postihnutí a pod.
Počet zúčastnených: 51 ľudí.

obrázok obrázok                
  

Orientácia na ceste za prácou - Workshop

Termín konania: 8.12.-9.12.2004
Miesto konania: Mestská knižnica v Piešťanoch
Cieľ: Pomôcť cieľovej skupine sa zorientovať v možnostiach uplatnenia sa na trhu práce

Program workshopu: Navrhované okruhy workshopu boli upresnené na základe komunikácie s novými partnermi , na základe prieskumu trhu a potrieb jednotlivých komunitných skupín

 1. Preventívne poradenstvo v oblasti aktuálnych problémov mladých ľudí
 2. Končíte strednú školu a čo ďalej?
 3. Stratégia profesijného rozhodovania
 4. Pracovať chcem a prácu si hľadám
 5. Voľné pracovné miesta a zdroje informácií o nich
 6. Chcem podnikať
 7. Tvorba podnikateľského a marketingového plánu
 8. Informačný deň pre žiakov, študentov, výchovných poradcov, pedagógov a rodičov

Cieľová skupina:  študenti, mladí nezamestaní, záujemci o podnikanie, výchovní poradcovia, rodičia, široká verejnosť
Počet zúčastnených: 300 ľudí

obrázok obrázok obrázok obrázok   

Vybrané otázky v oblasti informačných technológií - Workshop

Termín konania: 10.1.2005
Miesto konania: Mestská knižnica v Piešťanoch
Cieľ: Zvýšenie gramotnosti obyvateľstva v oblasti informačných technológií 

Program workshopu: Navrhované okruhy workshopu boli upresnené na základe komunikácie s novými partnermi , na základe prieskumu trhu a potrieb jednotlivých komunitných skupín

 1. Využívanie elektronických služieb
 2. Možnosti pripojenia na internet
 3. e-goverment

Cieľová skupina:  seniori, zástupcovia neziskových organizácií, štátnej správy, samosprávy, živnostníci
Počet zúčastnených: 52 ľudí

obrázok obrázok

Podnikanie a legislatívne normy - Prednáška

Termín konania: 11.1.2005
Miesto konania: Mestská knižnica v Piešťanoch
Cieľ: Zvýšenie občianskeho vedomia vo vybratých oblastiach:
Spotrebiteľské práva, dane, živnostenský zákon, zákonník práce, štrukturálne fondy v oblasti malého a stredného podnikania

Program prednášky: Navrhované okruhy prednášky boli upresnené na základe komunikácie s novými partnermi , na základe prieskumu trhu a potrieb jednotlivých komunitných skupín

 1. Legislatívne zmeny, dotýkajúce sa malých a stredných podnikateľov
  • Dane z príjmu fyzickej osoby
  • Dane z pridanej hodnoty
  • Živnostenský zákon
  • Zákonník práce
 2. Štrukturálne fondy a možnosti prístupu k prostriedkom EÚ na podporu malého a stredného podnikania
  • Dôležité body projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok z predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ.

Cieľová skupina:  malí a strední podnikatelia, živnostníci, štátna správa, samospráva
Počet zúčastnených: 52 ľudí.

obrázok obrázok